ריכוז חקיקה רלוונטית בתחום משק המים לשירותכם

כללי תאגידי מים וביוב 01

תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע-2009 עלויות הקנה ופיקור של מדי מים בדיקתם והחלפתם סעיף 9

כללי תאגידי מים וביוב 02

(אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), התשעא-2011

כללי תאגידי מים וביוב 03

דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב (תיקון), התשעז-2016

כללי המים 04

(קביעת תנאים ברישיון) (ניתוק אספקת מים), תשעח-2017

תקנות בריאות העם

איכותם התברואתית של מי שתיה ומיתקני שתיה) התשעב-2012